economie cultuur politiek RSS

Kieswijzer: het BBB-programma voor Europa (6)

Kieswijzer: het BBB-programma voor Europa (6)

Op donderdag 6 juni kiest Nederland 31 nieuwe volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over de relatie met China, geopolitiek, het Europese project en onze open economie? De komende dagen ontleed ik de programma's van de belangrijkste partijen. In deel 6: BBB.

Wat valt als eerste op:

De BBB neemt de Europese verkiezingen niet licht op, want volgens het programma staat "alles wat ons lief is op het spel".

 

China

Hoe vaak wordt China genoemd: 17 keer, als ik goed heb geteld.

 

 • Volgens de BBB is de relatie tussen het Westen en China "in troebel water" beland. Het "groeiende bondgenootschap tussen China, Rusland en Iran" vormt een bedreiging voor de vrije wereld.
 • Maar: tegelijkertijd blijft China de belangrijkste handelspartner van de EU. "BBB waakt daarom voor het vergroten van vijandbeelden" en pleit voor pragmatische oplossingen voor handelsgeschillen om het vertrouwen terug te winnen van veertig procent van de grote Europese bedrijven die "overwegen hun productie naar buiten de EU te verplaatsen vanwege verslechterde verhoudingen met China" (Als iemand weet waar dit getal vandaan komt, laat het me weten; FS).

 

Geopolitiek

 • Versterking van de NAVO; tegen een Europees leger. Wel Europese defensiesamenwerking intensiveren om de Europese pijler binnen het bondgenootschap te versterken. EU-lidstaten die lid zijn van de NAVO moeten zo snel mogelijk aan de 2%-norm voldoen.
 • Opbouwen van een Europese defensie-industrie. Maar: "Nederland moet ervoor waken dat de Nederlandse defensie-industrie wordt overschaduwd door de grote Franse defensie-industrie." Daarom een Hanzepakt met landen rond de Noordzee en Baltische Zee. 
 • Evenredige steun voor Oekraïne in de verdediging van haar soevereiniteit tegen de Russische invasie.
 • Een Europese Wet op Energie-onafhankelijkheid en -Veiligheid om Europa minder afhankelijk te maken van externe energiebronnen.
 • Maar: minder inzetten op zonne- en windenergie omdat het elektriciteitsnetwerk overbelast is, verzwaring kostbaar is en vele jaren duurt. Andere overwegingen zijn de afhankelijkheid van China en de impact van windmolens op het zeeleven en de visserij. "Zo komt er ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals grote batterijen" (Volgt u het nog?; FS).
 • Overafhankelijkheid van andere landen voorkomen door essentiële productieprocessen en strategische sectoren binnen Europa te houden. Uitbreiding van de eigen farmaceutische en halfgeleiderproductie.
 • Europese regels die het delven en verwerken van grondstoffen in de EU stimuleren.
 • Toets voor investeringen van buiten de EU in vitale infrastructuur, zoals gezondheidszorg, voedselvoorziening, veiligheid, vervoer, energievoorziening, informatiesystemen en financiële diensten. Aanscherping van regelgeving om te voorkomen dat technologische kennis in buitenlandse handen valt wanneer Europese bedrijven over de grens actief zijn.
 • Digitale soevereiniteit door de uitrol van een Europese cloud-infrastructuur.
 • De bescherming van het recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring weegt voor BBB zwaarder dan de risico’s van desinformatie.
 • Om economische en strategische redenen nieuwe handelsverdragen sluiten met landen in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika, Afrika en meer specifiek met de VS en Taiwan. De EU gaat  "ongemakkelijke vriendschappen" niet uit de weg 
 • Europese Afrikastrategie: samenwerking met Afrikaanse landen met prioriteit verdiepen om invloed China en Rusland tegen te gaan. 
 • "Voedsel is het nieuwe goud van de 21e eeuw." In onderhandelingen met andere landen zijn de agrarische sector en visserij volgens BBB van strategische waarde. Daarom moet de sector zich blijvend ontwikkelen (de mythe van de hefboomfunctie van onze voedselexport weer nieuw leven ingeblazen; FS).
 • Food 2050-strategie: lidstaten wijzen vruchtbare en hoogproductie agrarische gebieden aan als strategisch voedselproductie-areaal. Veel Nederlandse gebieden komen daarvoor in aanmerking. "Daartegenover staat dat in andere lidstaten relatief meer ruimte is voor extensivering of natuur."

 

Europa

 • Een verdragswijziging om te herijken wat de kernopgave van de Europese Unie is. Volgens BBB is die kernopgave het creëren van een interne markt, bescherming van voedselzekerheid, het voeren van gemeenschappelijk handelsbeleid en effectieve bescherming van de buitengrenzen (Zo'n verdragswijziging is een mooi moment om opt-outs te bedingen; FS).
 • Landen die verdere samenwerking willen aangaan kunnen dat in flexibele kopgroepen. 
 • Meer ruimte voor opt-outs. Lidstaten krijgen de vrijheid om beleidsterreinen weer op nationaal niveau te organiseren of om niet deel te nemen aan nieuwe wetsvoorstellen. Het programma noemt expliciet het asiel- en migratiebeleid en het natuurbeleid.
 • Tegen uitbreiding bevoegdheden Europese Commissie. 
 • BBB is tegen het schrappen van vetorecht.
 • Als de EU regels wil maken op een Europees beleidsterrein, geldt het subsidiariteitsbeginsel; dus alleen Euriopese regels als dat doeltreffender is dan op nationaal, regionaal of lokaal niveau.
 • Het Comité van de Regio’s tot een Europese Senaat transformeren met als taak om wetgeving te toetsen aan het subsidiariteitsbeginsel.
 • Geen initiatiefrecht voor het Europees Parlement. Wel wil BBB dat het Europees Parlement de mogelijkheid krijgt om wijzigingen te initiëren in bestaande wetgeving, onder voorwaarde dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid van de nationale parlementen.
 • Wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie eerst ter goedkeuring aan de Raad voorleggen waarin nationale vakministers zitten.
 • Omvang Europees Parlement niet groter dan huidige 720 zetels - ook niet bij uitbreiding van de Europese Unie.
 • Eén vergaderplek voor Europees Parlement (er staat bniet expliciet waar; FS).
 • invoering van een dwingend onderhandelingsmandaat voor Europese wetgevingsvoorstellen. Het door de Tweede Kamer verleende mandaat bepaalt de ruimte van de minister bij onderhandelingen en stemmingen op Europees niveau
 • Het Europees Parlement moet de mogelijkheid krijgen om de aanstelling van individuele Eurocommissarissen te blokkeren en bij ongeschiktheid te ontslaan.
 • Om geopolitieke redenen nauwere samenwerking met de Westelijke Balkan, Oekraïne en Moldavië aangaan. Hoeft niet in de vorm van EU-lidmaatschap. Ander EU-lidmaatschapsvormen maken gedeeltelijke of gefaseerde toetreding mogelijk.
 • Zolang Oekraïne in oorlog is, kan het land niet toetreden tot de NAVO of de EU.
 • Toetredingsonderhandelingen met Turkije onmiddellijk en definitief beëindigen. Maar: vanwege strategisch belang wel een bevoorrecht partnerschap met de EU aanbieden.

 

Open economie

 • Interne markt moet topprioriteit krijgen. Nationale regels voor bedrijven verder gelijk trekken.
 • Tegen generieke verboden die verdere innovatie van verbrandingsmotoren en alternatieve brandstoffen ontmoedigt en zelfs uitsluit.
 • BBB is voorstander van een vrije markt waarop bedrijven onder gelijke voorwaarden met elkaar concurreren en de overheid alleen waar nodig ingrijpt. Maar: "vanwege ontwikkelingen in China en de VS" is ingrijpen op Europees niveau nodig om de interne markt te beschermen.
 • Europese bedrijven staan onder druk door oneerlijke handelspraktijken van buiten de EU, met name uit China. EU moet  instrumenten tegen oneerlijke concurrentie krachtiger en sneller inzetten.
 • Veel ruimte in het programma om asielmigratie te beperken. Geen rem op arbeidsmigratie: eenvoudiger maken om theoretisch geschoold personeel van buiten de EU aan te trekken. Voor praktisch geschoold personeel geeft BBB de voorkeur aan immigratie binnen de EU. 
 • Het recht op studiefinanciering voor niet-Nederlandse studenten beperken.

 

Opmerkelijk

Het nationale BBB-programma stond nog vol met alarmistische en Chinafobische taal. Dat is in dit programma vrijwel helemaal verdwenen.

 

Conclusie

BBB is in feite een one issue-partij en dat zie je in dit programma heel duidelijk terug, al zullen ook andere dan agrarische ondernemers wel iets in het pleidooi voor minder regeldruk en een sterke interne markt zien. De BBB is wars van Europees federalisme en wil eigenlijk een supermarktmodel waarin lidstaten zelf uitmaken waar ze de EU voor nodig hebben. Waar maatschappelijke veranderingen onvermijdelijk zijn gaat de BBB op de rem staan; termen als 'lange termijn', 'rustig tempo' en 'vrijwillig' of 'alleen voor grote bedrijven' zijn niet van de lucht.

De BBB wil af van klimaat- en natuurregels, maar staat wel open voor regels "waar ondernemers echt iets aan hebben". In zijn algemeenheid: het Europese BBB-programma wil minder regeldruk, behalve als het om regels gaat die de belangen van boeren en vissers beschermen.

 

 

 
Mag ik je iets vragen?: op mijn blog vind je de achtergronden bij het nieuws en ontwikkelingen in China. En ik pluis de verkiezingsprogramma's graag voor je uit. Je kunt mij helpen mijn werk te blijven doen door vrijwillig een donatie te doen via PayPal of met creditcard. Voor de mensen die dat al deden: bedankt!
 
vrijdag 31 mei 2024


Gerelateerde onderwerpen:

Kieswijzer: het PVV-programma voor Europa (1)
Kieswijzer: het GL-PvdA-programma voor Europa (2)
Kieswijzer: het VVD-programma voor Europa (3)
Kieswijzer: het NSC-programma voor Europa (4)
Kieswijzer: het D66-programma voor Europa (5)
Ga je in oktober mee met onze Chinareis?

Over Blogaap

China-deskundige Fred Sengers publiceert op Blogaap.nl over het nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen uit en over China op politiek, economisch en cultureel gebied. 

Hij publiceert en spreekt over China in de media, geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en is tevens dagvoorzitter en spreker op congressen en seminars. Staat desgevraagd weleens organisaties die met China hebben te maken met raad en daad bij.

Lees verder